Bejelentkezés
| Regisztráció|

Elfelejtettem a jelszavam
Kosár
0 tétel: 0 HUF
A kosár jelenleg üres.
Kosár részletes tartalma, vásárlás »
Ingyenes házhoz szállítás
több ezer termékre
Személyes átvétel
országos szaküzlethálózatunkban
Kiváló ár-érték arányú
saját gyártású termékek
Kényelmes és biztonságos
vásárlás az Ön igényei szerint
Termékcsoportok Összes

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

 www.patriapapir.hu webáruház (továbbiakban: webáruház)

 

 

 

1)

Az adatvédelmi szabályzat célja

 

Jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (továbbiakban: szabályzat) célja - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Törvény) rendelkezéseivel összhangban az adatkezelő által az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy  a webáruház szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek azokat megismerhessék. 

 

2)

Az adatgyűjtés

 

2.1. Az adatkezelés a felhasználó hozzájárulásán alapul.

 

2.2. A felhasználó szabad elhatározásából megadhatja a következő adatokat: név, lakóhely/tartózkodási hely, e-mail cím, telefonszám.

 

2.3. A rendszer működése során technikailag a következő adatok kerülnek rögzítésre: IP cím ideiglenes tárolása. 

Fenti adatok nem kapcsolhatók össze egyéb személyes, felhasználói adatokkal.

A technikailag rögzített adatokhoz kizárólag adatkezelő rendelkezik hozzáféréssel.

 

3)

Az adatkezeléssel érintettek köre

 

A webáruház szolgáltatását igénybe vevő természetes személy, aki a szolgáltatás igénybevétele előtt félreérthetetlen beleegyezését adta a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű – kezeléséhez.

Az adatkezelés az adatkezelővel üzleti kapcsolatban álló érintettekre vonatkozik. 

 

4)

Az adatgyűjtés célja, felelősség

 

4.1. Az adatgyűjtés célja a webáruház szolgáltatásainak biztosítása a természetes személyek részére.

 

4.2. A megadandó személyes adatok körét az ÁSzF tartalmazza.

 

4.3. A 2.2. alpont szerinti, automatikusan rögzített adatok kezelésének célja a felhasználók jogainak védelme, informatikai-technikai fejlesztés.

 

4.4. Az adatgyűjtés kizárólag a 4.1. és 4.3. pontokban foglaltakat célozza.

 

4.5. A kezelt személyes adatok harmadik személy, valamint hatóság részére kizárólag az érintett kifejezett és egyértelmű, az adott adatátadásra vonatkozóan megtett hozzájárulása alapján adhatók át – kivéve azt az esete, ha az adatok átadását törvény kötelezővé teszi adatkezelő számára. Az ilyen adatátadásról érintetett – törvénytiltó rendelkezése hiányában – haladéktalanul tájékoztatni kell.

 

4.6. A megadott személyes adatok valóságáért kizárólag az érintett természetes személy felel, aki felelősséget vállal arra is, hogy az általa megadott e-mail címről a webáruház szolgáltatásait kizárólagosan ő veszi igénybe. A megadott e-mail címről történt belépések vonatkozásában valamennyi cselekményért az e-mail címet regisztráló felhasználó tartozik felelősséggel.

 

5) Az adatkezelés időtartama

 

5.1. A személyes adatokat adatkezelő az ügyfél kérésére a regisztrációt törli a webáruházból, így az adatok is törlődnek.

A szerződéses partnernél a szerződés megszűnése után passzív állapotba kerülnek az adatok, amelyeket adatkezelő ezt követően nem használ.

 

5.2. A 2.2. alpont szerint technikailag, automatikusan rögzítésre kerülő adatokat adatkezelő a rendszer működése szempontjából indokolt időtartamig kezeli. Adatkezelő ismételten hangsúlyozza, hogy ezek az adatok egyéb személyes adatokkal sem a személyes adatok kezelésének időtartama alatt, sem azt követően nem kapcsolhatók össze.

 

6)

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők 

 

A webáruház működtetéséhez adatkezelő igénybe veszi a Vision Software Kft. (székhely: 1149 Budapest, Pósa Lajos utca 51, cégjegyzék szám: 01-09-673257 tárhely/hosting jellegű szolgáltatását. A gazdasági társaság a felhasználó személyes adatait nem kezeli.

 

7)

Hatósági bejelentések

 

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételét adatkezelő a szolgáltatás megkezdését megelőzően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kérelmezte.

A kereskedelmi tevékenység folytatásának adatkezelő általi bejelentését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Igazgatási és Szabálysértési Osztály Vállalkozói Csoport a V-2799/3/2010. számú határozatával visszaigazolta.

 

8)

Jogorvoslat

 

8.1. A felhasználó (továbbiakban: érintett) kérelmezheti az adatkezelőnél

-          tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

-          személyes adatainak helyesbítését, valamint

-          személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

 

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást.

 

8.2. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

-          ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

-          ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

-          törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a következő alpontban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

 

8.3. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a fenti, 8.2. alpontban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.

A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett a Törvényben védett jogai megkövetelik.

 

8.4. Személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseit az érintett felteheti az adatkezelőnél is az alábbi e-mail elérhetőségen: online.ugyfelszolgalat@patria.hu

 

8.5. Az érintett bármely, személyes adattal kapcsolatos kérdésével, esetleges panaszával segítségért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

 

9)

Értelmező rendelkezések

 

Érintett 

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

 

Személyes adat 

Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 

Hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 

Tiltakozás  

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

Adatkezelő 

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 

Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Nyilvánosságra hozatal  

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Adattörlés  

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

 

Adatmegjelölés  

Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

 

Adatzárolás 

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

 

Adatmegsemmisítés  

Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

 

Adatfeldolgozás  

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

 

Adatfeldolgozó  

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

 

Adatállomány 

Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

 

Jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot és közzétételének elrendelését a Pátria Zrt. vezérigazgatói utasítása tartalmazza.

 

Pátria Zrt.